اجرای ترانه با صدای محسن بهمنی

خوشا شیراز

ترانه تاکنارم هستی توسط محسن بهمنی در برنامه خوشاشیراز اجرا می شود

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید