اجرای ترانه با صدای محسن بهمنی

خوشا شیراز

ترانه تاکنارم هستی توسط محسن بهمنی در برنامه خوشاشیراز اجرا می شود

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷