اجرای ترانه به صورت زنده

خوشا شیراز

اجرای ترانه به صورت زنده توسط محسن بهمنی درخوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید