اجرای ترانه به صورت زنده

خوشا شیراز

اجرای ترانه به صورت زنده توسط محسن بهمنی درخوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷