ترانه سفر خاطره ها

خوشا شیراز

اجرای ترانه سفر خاطره ها توسط آبتین زارعی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷