ترانه سفر خاطره ها

خوشا شیراز

اجرای ترانه سفر خاطره ها توسط آبتین زارعی در برنامه خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید