تاریخچه واسونک

خوشا شیراز

دکتر مهران بردیده تاریخچه واسونک را توضیح می دهد

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷