تاریخچه واسونک

خوشا شیراز

دکتر مهران بردیده تاریخچه واسونک را توضیح می دهد

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷