معرفی کتاب در خوشاشیراز

خوشا شیراز

معرفی کتاب شیراز در شعر شاعران

اثر استاد سیروس رومی

توسط سامان ارسخان در خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷