معرفی کتاب در خوشاشیراز

خوشا شیراز

معرفی کتاب شیراز در شعر شاعران

اثر استاد سیروس رومی

توسط سامان ارسخان در خوشاشیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷