صحبت های حسینی بای در خوشاشیراز

خوشا شیراز

کنکور و گزارش های کنگوری حسینی بای نقطه عطف فعالیت او بود

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۷