امیر محمد زند در خوشاشیراز

خوشا شیراز

امیر محمد زند شایعه شیرازی بودنش را تأیید می کند.

و تمام خصویات شیرازی ها را هم دارد

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید