دختران شیراز

کاشانه مهر

شعر خوانی دختران کوچک  با لهجه شیرین شیرازی به مناسبت روز شیراز در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10