دختران شیراز

کاشانه مهر

شعر خوانی دختران کوچک  با لهجه شیرین شیرازی به مناسبت روز شیراز در برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷