گوهر تراشی -قسمت اول

کاشانه مهر

آموزش هنر گوهر تراشی 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10