بافت گبه -قسمت سوم

کاشانه مهر

آموزش بافت گبه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10