گفتگو با مهندس ستاری

خوشا شیراز

اقدامات جدید صورت گرفته د رخصوص باغ ارم و گیاهان و گل های موجود در این باغ زیبا

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷