گفتگو با سیروس پاک فطرت

خوشا شیراز

جایگاه ورزش همگانی فارس در کشور و خدمات کمیته ورزش های همگانی برای شهروندان عزیز از زبان سیروس پاک فطرت

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷