بخش اول آیتم دور

خوشا شیراز

گفتگو با گردشگران خارجی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷