اجرای پانتومیم

خوشا شیراز

اجرای پانتومیم در خوشاشیراز توسط سامان ارسخان

توصیه های علیرضا خمسه در خصوص پانتومیم

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷