خاطرات شیریخ علیرضا خمسه

خوشا شیراز

بیان خاطرات دوران کودکی علیرضا خمسه از زبان خودش

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید