خاطرات شیریخ علیرضا خمسه

خوشا شیراز

بیان خاطرات دوران کودکی علیرضا خمسه از زبان خودش

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷