خاطرات شیرین علیرضا خمسه

خوشا شیراز

بیان خاطرات دوران بازیگری و خصوصا سریال پایتخت توسط علیرضا خمسه

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷