کودکان با استعداد

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر احمدی با موضوع کودکان با استعداد در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10