کودکان با استعداد

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر احمدی با موضوع کودکان با استعداد در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷