زندگی مطلوب

حرم سوم

گفتگو با آقای دکتر یزدانی در رابطه با زندگی مطلوب در برنامه حرم سوم

حرم سوم برنامه ای با رویکرد مذهبی در شبکه فارس
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷