گوهر تراشی -قسمت دوم

کاشانه مهر

آموزش هنر گوهر تراشی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10