خرید سکه از بازار یا بورس؟

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر برزیگر پیرامون خرید سکه در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10