بافت پارچه-قسمت سوم

کاشانه مهر

آموزش بافت پارچه در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10