طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به بافت قدیمی شیراز

شمعدونی

طنز اصغرآقو با موضوع عدم رسیدگی به بافت قدیمی شیراز

برنامه شمعدونی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷