کنترل خشم

کاشانه مهر

گفتگو با خانم امامی خواه در مورد علل پرخواشگری و راهکار های کنترل خشم در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10