طنز اصغرآقو با موضوع تکدی گری در نقاط توریستی شیراز

شمعدونی

طنز اصغرآقو با موضوع تکدی گری در نقاط توریستی شیراز در برنامه شمعدونی

برنامه شمعدونی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷