اثرات دعا

کاشانه مهر

گفتگو با خانم منازاده کارشناس مذهبی و مدرس دانشگاه در خصوص اثرات دعا در زندگی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲ خرداد ۱۳۹۷