خانم سلطانی خیر نیکو کار

ویژه برنامه افطار

سرکار خانم سلطانی خیر نیکو کار مهمان یازدهمین افطار در برنامه مهمونی

 

"مهر و ماه" ویژه برنامه افطار شبکه فارس هر روز ساعت ١٨:٣٠
۷ خرداد ۱۳۹۷