بیمه اموال بورسی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر برزیگر پیرامون بورس و روش بیمه کردن اموال در بورس

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۸ خرداد ۱۳۹۷