سوخته نگاری روی جانماز

کاشانه مهر

آموزش هنر سوخته نگاری روی جانماز توسط خانم اجاقی

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۹ خرداد ۱۳۹۷