سوالات اقتصادی

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر برزیگر در رابطه با پیشبینی بازار بورسی در سال جاری

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۳ خرداد ۱۳۹۷