تشخیص سنگ قیمتی از تقلبی

کاشانه مهر

آموزش گوهر تراشی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۳ خرداد ۱۳۹۷