سوهاضمه در روزه داران

کاشانه مهر

گفتگو با خانم دکتر مصفا متخصص داروسازی گیاهی در رابطه با سو هاضمه و درمان آن در روزه داران

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۳ خرداد ۱۳۹۷