آموزش ساخت عروسک کوتوله

کاشانه مهر

عروسک سازی با خمیر توسط خانم باصری در بخش هنری کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱ دی ۱۳۹۵