لزوم حمایت ایران از فلسطین

ویژه

گفتگو با آقای دکتر لنکرانی در رابطه با قدس و لزوم حمایت ایران از قیام مردم فلسطین

پیشنهاد ما به شما
۱۹ خرداد ۱۳۹۷