برنامه مهمونی رو در بیست و چهارمین افطار ماه مبارک

رمضان

آقای علی محمد زارع خلیلی:
من در شهرستان سپیدان به دنیا آمدم 

ویژه ماه مبارک رمضان
۲۰ خرداد ۱۳۹۷