انتخاب جنسیت جنین

سلامت باشید

برنامه سلامت باشید

موضوع:انتخاب جنسیت جنین پیش از حاملگی 
باحضور:
دکتر محمد ابراهیم پارسا نژاد- فلوشیپ نازایی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۲ خرداد ۱۳۹۷