سوخته نگاری روی جانماز-قسمت دوم

کاشانه مهر

آموزش سوخته کاری روی جانماز توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۳ خرداد ۱۳۹۷