بهداشت فرآورده های لبنی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر مظلومی ، دکتری بهداشت غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با اهمیت بهداشت فرآورده های لبنی در برنامه سلامت باشید

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۴ خرداد ۱۳۹۷