اجرای ترانه حس من

خوشا شیراز

فرشید دارابی از مربیان فوتبال، ترانه حس من را درخوشاشیراز اجرا کرد

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۵ خرداد ۱۳۹۷