اجرای ترانه حس من

خوشا شیراز

فرشید دارابی از مربیان فوتبال، ترانه حس من را درخوشاشیراز اجرا کرد

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۲۵ خرداد ۱۳۹۷