سوخته نگاری جعبه دستمال کاغذی

کاشانه مهر

آموزش سوخته نگاری روی جعبه دستمال کاغذی توسط خانم اجاقی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۳۰ خرداد ۱۳۹۷