بخش دوم گفتگو با مهدی امینی خواه

خوشا شیراز

گفتگوی مهدی امینی خواه در خصوص کارجدیدی که برای شیراز انجام داده است 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱ تیر ۱۳۹۷