بخش دوم گفتگو با مهدی امینی خواه

خوشا شیراز

گفتگوی مهدی امینی خواه در خصوص کارجدیدی که برای شیراز انجام داده است 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱ تیر ۱۳۹۷