آوازخوانی حجت اشرف زاده

خوشا شیراز

حجت اشرف زاده چند بیتی را به صورت زنده در برنامه خوشاشیراز خواند

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱ تیر ۱۳۹۷