آوازخوانی حجت اشرف زاده

خوشا شیراز

حجت اشرف زاده چند بیتی را به صورت زنده در برنامه خوشاشیراز خواند

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱ تیر ۱۳۹۷