گفتگو با مهمانان خوشاشیراز

خوشا شیراز

حجت اشرف زاده و مهدی امینی خواه در خصوص حمایت از هنر و هنرمندان و فرهنگ کشور گفتگو می کنند.

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۱ تیر ۱۳۹۷