پروژه های عمرانی شهر شیراز

ویژه


این برنامه: بازدید استاندار از پروژه های عمرانی شهر شیراز
مکان ضبط: پل رودکی و تقاطع امیرکبیر مطهری و ...
ساعت پخش برنامه: ۱۷ و سی دقیقه 
زمان :جمعه ۱ تیر ماه ۱۳۹۷
 

پیشنهاد ما به شما
۲ تیر ۱۳۹۷