تجویز منطقی خدمات پزشکی

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر کشاورز معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با تجویز منطقی دارو و خدمات پزشکی 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۵ تیر ۱۳۹۷