روش های زایمان

کاشانه مهر

گفتگو با آقای دکتر پارسا نژاد متخصص زنان و ریس بخش ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با انواع زایمان و نقاط مثبت و منفی هر کدام از انواع زایمان

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۶ تیر ۱۳۹۷