فنیل کتونوری یا PKU

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر تابعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی . ریاست گروه بیماری های ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز و آقای دکتر رستگار کارشناس بیماری های ژنتیک در رابطه با بیماری فنیل کتونوری

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۷ تیر ۱۳۹۷