شروع برنامه خوشاشیراز

خوشا شیراز

تابستان گرم و آفتاب جنگ شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷