اجرای ترانه گندم در خوشاشیراز

خوشا شیراز

علیرضا روزگار ترانه گندم را در برنامه خوشاشیراز اجرا می کند

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷