اجرای ترانه گندم در خوشاشیراز

خوشا شیراز

علیرضا روزگار ترانه گندم را در برنامه خوشاشیراز اجرا می کند

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷