آیتم چهارسوی در خوشاشیراز

خوشا شیراز

بیننده اخبار فرهنگی و هنری استان فارس در آیتم چهارسو باشید

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷