اجرای ترانه تورو دوستدارم

خوشا شیراز

علیرضا روزگار ترانه تورو دوستدارم را در برنامه خوشاشیراز اجرا کرد.

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷