اجرای ترانه تورو دوستدارم

خوشا شیراز

علیرضا روزگار ترانه تورو دوستدارم را در برنامه خوشاشیراز اجرا کرد.

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور کسانی که شما دوستشان دارید
۸ تیر ۱۳۹۷